Neste momento estás a ver AGALURE celebra unha asemblea xeral ordinaria e outra extraordinaria o próximo día 26 de maio

AGALURE celebra unha asemblea xeral ordinaria e outra extraordinaria o próximo día 26 de maio

Pola presente convócase ás/os socias/socios das Asociación AGALURE á asemblea Xeral Ordinaria a celebrar o próximo día 26 de Maio ás 19:15 h. en primeira convocatoria e 19:45 h. en segunda convocatoria, cos seguintes puntos do día:

1º Lectura e aprobación, se procede, do acta da Asemblea anterior.

2º Balance de Ingresos e gastos de 2016. Memoria de actividades 2016.

3º Presupostos ano 2017 e Programación de actividades.

4º Xestións realizadas durante o ano 2016.

5º Rogos e preguntas

Seguidamente celebrarase a Asemblea Xeral Extraordinaria cos seguintes puntos do día:

1.- Modificación de Estatutos.

2.- Nomeamento de Presidente de Honra.

3.- Cesamento de membros de Xunta Directiva.

4.- Modificación de Xunta Directiva.

5.- Rogos e preguntas.

Se adxunta á presente carta das convocatorias e delegación do voto.

Asambrea Ordinaria

Asamblea Extraordinaria