Neste momento estás a ver AGALURE celebra unha asemblea xeral ordinaria  o próximo día 13 de abril

AGALURE celebra unha asemblea xeral ordinaria o próximo día 13 de abril

O próximo día 13 de Abril celebrarase a ASEMBLEA XERAL ORDINARIA da Asociación AGALURE, ás 19:15 horas, en primeira convocatoria e ás 19:45 horas en segunda convocatoria, no Salón de Actos do Centro Municipal de Participación Cidadá do Birloque, sito na mesma dirección que os locais desta Asociación co seguinte

ORDE DO DÍA:
1º Lectura e aprobación, se procede, do acta da Asemblea anterior.
2º Balance de Ingresos e gastos de 2017. Memoria de actividades 2017.
3º Presupostos ano 2018 e Programación de actividades.
4º Designación de representante para subvencións de Concello, Deputación e Xunta.
4º Xestións realizadas durante o ano 2017.
5º Rogos e preguntas.

Carta da convocatoria e delegación do voto.

Descargar aquí.