Neste momento estás a ver Asemblea Xeral AGALURE

Asemblea Xeral AGALURE

Pola presente convócase aos/as socios/as da Asociación AGALURE á Asemblea Xeral a celebrar o próximo día 29 de Abril ás 19.30 h. en primeira convocatoria e 20:00 h. en segunda convocatoria, cos seguintes puntos do día:

1º Lectura e aprobación, se procede, do acta da Asemblea anterior.
2º Balance de Ingresos e gastos de 2015. Memoria de actividades 2015.
3º Presupostos ano 2016 e Programación de actividades.
4º Xestións realizadas durante o ano 2015.
5º Rogos e preguntas.

Asdo. O Presidente

Se adxunta á presente carta da convocatoria e delegación do voto.

Adxuntamos tamén a convocatoria da Asamblea Extraordinaria.

Convocatoria Asamblea Extraordinaria 2016