Neste momento estás a ver CONVOCATORIA ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA

Estimada/o socia/o:

Éme moi grato poñer no seu coñecemento que o próximo día 25 de Xuño celebrarase a ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA da Asociación AGALURE, ás 19:25 horas, en primeira convocatoria e ás 19:55 horas en segunda convocatoria co seguinte

ORDE DO DÍA:
1.- Modificación de Estatutos:
Modificación Artigo 2:
“O domicilio da asociación, radicará na cidade da Coruña, Avenida de Glasgow, número 10, C.P. 15008.” Sométese á aprobación por parte da Asemblea o cambio de domicilio, modificándose o art.2 como segue: “O domicilio da asociación radicará na cidade da Coruña, Rúa Pasteur, número 30, Baixo, 15008”.

Dado o tema para tratar, rógolle encarecidamente a súa asistencia á Asemblea. A súa presenza na mesma evitará posteriores comentarios, desacordos e protestas. Se lle é imposible acudir, pode delegar a súa representación noutro socio.