Neste momento estás a ver CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA

Éme moi grato poñer no seu coñecemento que o próximo día 19 de Xuño celebrarase a ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA da Asociación AGALURE, ás 19:00 horas, en primeira convocatoria e ás 19:30 horas en segunda convocatoria, no Salón de Terapias do Centro Asistencial da asociación sito en rúa Pasteur,30 Biaxo-15008 A Coruña, co seguinte

ORDE DO DÍA:

1. Modificación de Estatutos. Artigo 5. Di: “Os fins dá Asociación consisten en ofrecer a persoas que padecen a enfermidade dá Ludopatía ou outras adiccións sen substancia ou comportamentales e/ ou á contorna dúas mesmos a atención médica, psicoterapéutica, asesoramento xurídico e vos apoios necesarios para a rehabilitación e inclusión social dous afectados, mediante un equipo dirixido por profesionais cualificados debidamente titulados. Tamén forman parte dous fins sociais a difusión e sensibilización dá sociedade respecto dous problemas asociados á adicción ao xogo ou outras adiccións sen substancia ou comportamentales; Difusión e sensibilización que axude á detección de persoas afectadas por este problema a fin de facilitar a realización dás actuacións preventivas e que fomente ou apoio e a comprensión social cara ás persoas afectadas. Para a consecución destes obxectivos establecerase un programa anual de actividades que estará vixente desde ou 1 de xaneiro ata ou 31 de decembro de cada ano.”
Modificarase, se así o aproba a Asemblea e quedará nos seguintes termos: “Os fins da Asociación consisten en:
a) Ofrecer a persoas que padecen a enfermidade da Ludopatía ou outras adiccións sen substancia ou comportamentales e/ou á contorna dos mesmos a atención médica, psicoterapéutica, asesoramento xurídico e os apoios necesarios para a rehabilitación e inclusión social dos afectados, mediante un equipo dirixido por profesionais cualificados debidamente titulados.
b) A difusión e sensibilización da sociedade respecto dos problemas asociados á adicción ao xogo ou outras adiccións sen substancia ou comportamentales.
c) A difusión e sensibilización que axude á detección de persoas afectadas por este problema a fin de facilitar a realización das actuacións preventivas e que fomente o apoio e a comprensión social cara ás persoas afectadas.
d) A promoción e fomento das condicións que posibiliten a igualdade social desde unha perspectiva de xénero e a participación da muller en todos os ámbitos da vida económica, política cultural e social, dentro das adiccións sen sustancia.
e) A prestación de servizos e realización de actividades en favor da mocidade, dentro das adiccións sen sustancia.
Para a consecución destes obxectivos establecerase un programa anual de actividades que estará vixente desde ou 1 de xaneiro ata ou 31 de decembro de cada ano.”

2. Modificación de Estatutos. Artigo 8. Di:” Poderá ser socio da Asociación calquera persoa, física ou xurídica con capacidade de obrar. Tratándose de persoas físicas deberán ser maiores de idade, menores emancipados ou con permiso paterno, obrigándose ao cumprimento destes Estatutos. Os menores de idade con permiso paterno poderán asistir ás reunións con voz pero sen voto ata a súa maioría de idade”.
Modificarase, se así o aproba a Asemblea e quedará nos seguintes termos: “Poderá ser socio da Asociación calquera persoa, física ou xurídica con capacidade de obrar. Dada a condición de
CONVOCATORIA
ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA
Socia/ou, beneficiaria/ou e que cada vez son maior as persoas comprendidas entre 16 e 35 anos de idade, declárase igualmente entidade prestataria de servizos á Mocidade e entidade xuvenil, podendo crear por decisión da Xunta Directiva, a someter pola seguinte Asemblea unha sección xuvenil. @Teniendo en cuenta o establecido no art.º 3. b) da Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo reguladora do Dereito de Asociación respecto a a capacidade dos menores para constituír asociacións, formar parte das mesmas será necesario: “os menores non emancipados de máis de catorce anos deberán contar co consentimento, documentalmente acreditado, das persoas que deban suplir a súa capacidade”. AGALURE declárase unha organización de apoio á igualdade da muller e o home, especialmente no relativo á igualdade de oportunidades entre mulleres e homes polo que atendendo á declaración da organización de defensa da muller, de acción de protección integral contra a violencia de xénero e de promoción da igualdade de xénero, poderá, a decisión da Xunta Directiva, crear unha área da muller, baseada nos principios de universalidade, laicidad, respecto á diversidade relixiosa e integración cultural e na sociedade, en igualdade de dereitos.”
Tratándose de persoas físicas deberán ser maiores de idade, menores emancipados ou con permiso paterno, obrigándose ao cumprimento destes Estatutos. Os menores de idade con permiso paterno poderán asistir ás reunións con voz pero sen voto ata a súa maioría de idade.

3. Modificación de Estatutos. Artigo 20. Di: “A Asemblea Xeral, integrada por todos os socios, é o órgano supremo da Asociación e reunirase sempre que o acorde a Xunta Directiva por propia iniciativa, ou porque o soliciten a décima parte dos socios. Obrigatoriamente a Asemblea Xeral deberá ser convocada en sesión ordinaria unha vez ao ano, dentro do primeiro trimestre.”
Modificarase, se así o aproba a Asemblea, e quedará nos seguintes termos: “A Asemblea Xeral, integrada por todos os socios, é o órgano supremo da Asociación e reunirase sempre que o acorde a Xunta Directiva por propia iniciativa, ou porque o soliciten a décima parte dos socios. Obrigatoriamente a Asemblea Xeral deberá ser convocada en sesión ordinaria unha vez ao ano, dentro do primeiro semestre.”

4. Modificación de Estatutos. Artigo 25. Di: “A Xunta Directiva estará formada por un Presidente, un vicepresidente, un tesoureiro, un secretario e catro vocais como máximo. Establécense como requisitos para pertencer á Xunta Directiva os seguintes: ser paciente rehabilitado cun ano de antigüidade (socio de número) para os cargos de Presidente, Vicepresidente, Tesoureiro e Secretario, e de seis meses de antigüidade para os vogais, entendendo por paciente rehabilitado aquel que cumpra os requisitos terapéuticos establecidos polo equipo terapéutico da Asociación. Como condición, no caso de que non haxa candidatos con estes requisitos, a Asemblea Xeral poderá elixir, co fin de que non quede vacante a Xunta, a calquera socio rehabilitado, independentemente da súa antigüidade. Ser socio de Agalure. Os cargos que compoñen a Xunta Directiva serán exercidos de forma altruísta, elixiranse pola Asemblea Xeral, e durará un período de tres anos. Os membros da Xunta Directiva poderán recibir unha retribución adecuada pola realización de servizos diferentes ás funcións que lles correspondan como membros do órgano de representación. Para a elección da Xunta Directiva abrirase un prazo de 10 días, o cal finalizará 24 horas antes da celebración da Asemblea Xeral, co fin de realizar a presentación das candidaturas, as cales poderán ser conxuntas, Xunta Directiva completa, ou individuais. Unha vez comprobado pola Xunta Directiva saínte que ditas candidaturas reúnen todos os requisitos establecidos polos presentes Estatutos, serán expostas no taboleiro de anuncios para coñecemento dos socios. Durante a celebración da Asemblea Xeral Extraordinaria procederase á elección dos compoñentes da Xunta Directiva mediante votación, para o que se habilitará a correspondente urna. No caso de que se presentou unha soa candidatura esta quedará proclamada electa.”
Modificarase, se así o aproba a Asemblea e quedará nos seguintes termos: “A Xunta Directiva estará formada por un Presidente, un vicepresidente, un tesoureiro, un secretario e catro vocais como máximo. Establécense como requisitos para pertencer á Xunta Directiva os seguintes: ser paciente rehabilitado cun ano de antigüidade (socio de número) para os cargos de Presidente, Vicepresidente, Tesoureiro e Secretario, e de seis meses de antigüidade para os vogais, entendendo por paciente rehabilitado aquel que cumpra os requisitos terapéuticos establecidos polo equipo terapéutico da Asociación. Como condición, no caso de que non haxa candidatos con estes requisitos, a Asemblea Xeral poderá elixir, co fin de que non quede vacante a Xunta, a calquera socio rehabilitado, independentemente da súa antigüidade. Ser socio de Agalure. Os cargos que compoñen a Xunta Directiva serán exercidos de forma altruísta, elixiranse pola Asemblea Xeral, e durará un período de cinco anos. Os membros da Xunta Directiva poderán recibir unha retribución adecuada pola realización de servizos diferentes ás funcións que lles correspondan como membros do órgano derepresentación. Para a elección da Xunta Directiva abrirase un prazo de 10 días, o cal finalizará 24 horas antes da celebración da Asemblea Xeral, co fin de realizar a presentación das candidaturas, as cales poderán ser conxuntas, Xunta Directiva completa, ou individuais. Unha vez comprobado pola Xunta Directiva saínte que ditas candidaturas reúnen todos os requisitos establecidos polos presentes Estatutos, serán expostas no taboleiro de anuncios para coñecemento dos socios. Durante a celebración da Asemblea Xeral Extraordinaria procederase á elección dos compoñentes da Xunta Directiva mediante votación, para o que se habilitará a correspondente urna. No caso de que se presentou unha soa candidatura esta quedará proclamada electa.”

5. Elección de nova Xunta Directiva, segundo o Art.25 dos estatutos da Entidade que di: “A Xunta Directiva estará formada por un Presidente, un vicepresidente, un tesoureiro, un secretario e catro vocais como máximo. Establécense como requisitos para pertencer á Xunta Directiva os seguintes: ser paciente rehabilitado cun ano de antigüidade (socio de número) para os cargos de Presidente, Vicepresidente, Tesoureiro e Secretario, e de seis meses de antigüidade para os vogais, entendendo por paciente rehabilitado aquel que cumpra os requisitos terapéuticos establecidos polo equipo terapéutico da Asociación. Como condición, no caso de que non haxa candidatos con estes requisitos, a Asemblea Xeral poderá elixir, co fin de que non quede vacante a Xunta, a calquera socio rehabilitado, independentemente da súa antigüidade. Ser socio de Agalure. Os cargos que compoñen a Xunta Directiva serán exercidos de forma altruísta, elixiranse pola Asemblea Xeral, e durará un período de tres anos (cinco en caso de aprobarse o punto anterior). Os membros da Xunta Directiva poderán recibir unha retribución adecuada pola realización de servizos diferentes ás funcións que lles correspondan como membros do órgano de representación. Para a elección da Xunta Directiva abrirase un prazo de 10 días, o cal finalizará 24 horas antes da celebración da Asemblea Xeral, co fin de realizar a presentación das candidaturas, as cales poderán ser conxuntas, Xunta Directiva completa, ou individuais. Unha vez comprobado pola Xunta Directiva saínte que ditas candidaturas reúnen todos os requisitos establecidos polos presentes Estatutos, serán expostas no taboleiro de anuncios para coñecemento dos socios. Durante a celebración da Asemblea Xeral Extraordinaria procederase á elección dos compoñentes da Xunta Directiva mediante votación, para o que se habilitará a correspondente urna. No caso de que se presentou unha soa candidatura esta quedará proclamada electa.”

Dados o tema para tratar, rógolle encarecidamente a súa asistencia á Asemblea. A súa presenza na mesma evitará posteriores comentarios, desacordos e protestas. Se lle é imposible acudir, pode delegar a súa representación noutro socio, por medio do modelo adxunto. Ten que ir acompañado necesariamente dunha fotocopia do seu DNI

Descargar a convocatoria asamblea extraordinaria 2020