You are currently viewing CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA

  • Post author:
  • Post category:Novas

Estimada/o socia/o:

Éme moi grato poñer no seu coñecemento que o próximo día 23 de Xuño celebrarase a ASEMBLEA XERAL ORDINARIA da Asociación AGALURE, ás 19:00 horas, en primeira convocatoria e ás 19:30 horas en segunda convocatoria, no Salón de Terapias do Centro Asistencial da asociación sito en rúa Pasteur,30 Biaxo-15008 A Coruña, co seguinte

ORDE DO DÍA:
1º Lectura e aprobación, se procede, do acta da Asemblea anterior.
2º Balance de Ingresos e gastos de 2020. Memoria de actividades 2020.
3º Presupostos ano 2021 e Programación de actividades.
4º Refrendo da Designación de representante para subvencións de Concello, Deputación e Xunta.
5º Xestións realizadas durante o ano 2020.
6º Rogos e preguntas

Dados os temas para tratar, rógolle encarecidamente a súa asistencia á Asemblea. A súa presenza na mesma evitará posteriores comentarios, desacordos e protestas. Se lle é imposible acudir, pode delegar a súa representación noutro socio, por medio do modelo adxunto. Ten que ir acompañado necesariamente dunha fotocopia do seu DNI.

Un saúdo
PRESIDENTE