A Xunta apoia a prevención, a información e o asesoramento en materia de xogo responsable

O director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, destacou hoxe a colaboración e cooperación do Goberno galego coas asociacións que tratan os problemas derivados de condutas aditivas relacionadas co xogo.

Así o asegurou durante a sinatura de sendos convenios de colaboración con representantes da Asociación Galega de Ludópatas en Rehabilitación (AGALURE) e da Asociación Galega de Xogadores Anónimos (AGAJA), ás que a Xunta apoia con 5.000 euros a cada unha para accións de prevención, promoción, divulgación, información e asesoramento en materia de xogo responsable.

Ambas organizacións ocúpanse de ofrecer atención especializada ás persoas que padecen ludopatía e problemas derivados da adicción ao xogo, así como realizar funcións de información, orientación e sensibilización sobre este tema ao conxunto da sociedade.

A Asociación Galega de Ludópatas en Rehabilitación (AGALURE) ofrece ás persoas que padecen ludopatía e problemas derivados da adicción ao xogo atención médica e psicoterapéutica, asesoramento xurídico e os apoios necesarios para a rehabilitación e inclusión social dos afectados. Ademais, traballa na detección das persoas afectadas por este problema para levar a cabo actuacións preventivas e de sensibilización que axuden á súa comprensión social.

Por outra banda, a Asociación Galega de Xogadores Anónimos (AGAJA) desenvolve actividades terapéuticas para a recuperación de persoas ou colectivos con trastornos de conduta ou control derivados dos xogos do azar ou semellantes, xunto con medidas para apoiar a súa reinserción social e a do seu entorno máis próximo. Tamén leva a cabo iniciativas de sensibilización á sociedade xeral, e sobre todo nos ámbitos familiar, escolar e laboral, sobre os riscos que os xogos de azar supoñen ao xogador habitual e os seus familiares.

CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA

Éme moi grato poñer no seu coñecemento que o próximo día 19 de Xuño celebrarase a ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA da Asociación AGALURE, ás 19:00 horas, en primeira convocatoria e ás 19:30 horas en segunda convocatoria, no Salón de Terapias do Centro Asistencial da asociación sito en rúa Pasteur,30 Biaxo-15008 A Coruña, co seguinte

ORDE DO DÍA:

1. Modificación de Estatutos. Artigo 5. Di: “Os fins dá Asociación consisten en ofrecer a persoas que padecen a enfermidade dá Ludopatía ou outras adiccións sen substancia ou comportamentales e/ ou á contorna dúas mesmos a atención médica, psicoterapéutica, asesoramento xurídico e vos apoios necesarios para a rehabilitación e inclusión social dous afectados, mediante un equipo dirixido por profesionais cualificados debidamente titulados. Tamén forman parte dous fins sociais a difusión e sensibilización dá sociedade respecto dous problemas asociados á adicción ao xogo ou outras adiccións sen substancia ou comportamentales; Difusión e sensibilización que axude á detección de persoas afectadas por este problema a fin de facilitar a realización dás actuacións preventivas e que fomente ou apoio e a comprensión social cara ás persoas afectadas. Para a consecución destes obxectivos establecerase un programa anual de actividades que estará vixente desde ou 1 de xaneiro ata ou 31 de decembro de cada ano.”
Modificarase, se así o aproba a Asemblea e quedará nos seguintes termos: “Os fins da Asociación consisten en:
a) Ofrecer a persoas que padecen a enfermidade da Ludopatía ou outras adiccións sen substancia ou comportamentales e/ou á contorna dos mesmos a atención médica, psicoterapéutica, asesoramento xurídico e os apoios necesarios para a rehabilitación e inclusión social dos afectados, mediante un equipo dirixido por profesionais cualificados debidamente titulados.
b) A difusión e sensibilización da sociedade respecto dos problemas asociados á adicción ao xogo ou outras adiccións sen substancia ou comportamentales.
c) A difusión e sensibilización que axude á detección de persoas afectadas por este problema a fin de facilitar a realización das actuacións preventivas e que fomente o apoio e a comprensión social cara ás persoas afectadas.
d) A promoción e fomento das condicións que posibiliten a igualdade social desde unha perspectiva de xénero e a participación da muller en todos os ámbitos da vida económica, política cultural e social, dentro das adiccións sen sustancia.
e) A prestación de servizos e realización de actividades en favor da mocidade, dentro das adiccións sen sustancia.
Para a consecución destes obxectivos establecerase un programa anual de actividades que estará vixente desde ou 1 de xaneiro ata ou 31 de decembro de cada ano.”

2. Modificación de Estatutos. Artigo 8. Di:” Poderá ser socio da Asociación calquera persoa, física ou xurídica con capacidade de obrar. Tratándose de persoas físicas deberán ser maiores de idade, menores emancipados ou con permiso paterno, obrigándose ao cumprimento destes Estatutos. Os menores de idade con permiso paterno poderán asistir ás reunións con voz pero sen voto ata a súa maioría de idade”.
Modificarase, se así o aproba a Asemblea e quedará nos seguintes termos: “Poderá ser socio da Asociación calquera persoa, física ou xurídica con capacidade de obrar. Dada a condición de
CONVOCATORIA
ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA
Socia/ou, beneficiaria/ou e que cada vez son maior as persoas comprendidas entre 16 e 35 anos de idade, declárase igualmente entidade prestataria de servizos á Mocidade e entidade xuvenil, podendo crear por decisión da Xunta Directiva, a someter pola seguinte Asemblea unha sección xuvenil. @Teniendo en cuenta o establecido no art.º 3. b) da Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo reguladora do Dereito de Asociación respecto a a capacidade dos menores para constituír asociacións, formar parte das mesmas será necesario: “os menores non emancipados de máis de catorce anos deberán contar co consentimento, documentalmente acreditado, das persoas que deban suplir a súa capacidade”. AGALURE declárase unha organización de apoio á igualdade da muller e o home, especialmente no relativo á igualdade de oportunidades entre mulleres e homes polo que atendendo á declaración da organización de defensa da muller, de acción de protección integral contra a violencia de xénero e de promoción da igualdade de xénero, poderá, a decisión da Xunta Directiva, crear unha área da muller, baseada nos principios de universalidade, laicidad, respecto á diversidade relixiosa e integración cultural e na sociedade, en igualdade de dereitos.”
Tratándose de persoas físicas deberán ser maiores de idade, menores emancipados ou con permiso paterno, obrigándose ao cumprimento destes Estatutos. Os menores de idade con permiso paterno poderán asistir ás reunións con voz pero sen voto ata a súa maioría de idade.

3. Modificación de Estatutos. Artigo 20. Di: “A Asemblea Xeral, integrada por todos os socios, é o órgano supremo da Asociación e reunirase sempre que o acorde a Xunta Directiva por propia iniciativa, ou porque o soliciten a décima parte dos socios. Obrigatoriamente a Asemblea Xeral deberá ser convocada en sesión ordinaria unha vez ao ano, dentro do primeiro trimestre.”
Modificarase, se así o aproba a Asemblea, e quedará nos seguintes termos: “A Asemblea Xeral, integrada por todos os socios, é o órgano supremo da Asociación e reunirase sempre que o acorde a Xunta Directiva por propia iniciativa, ou porque o soliciten a décima parte dos socios. Obrigatoriamente a Asemblea Xeral deberá ser convocada en sesión ordinaria unha vez ao ano, dentro do primeiro semestre.”

4. Modificación de Estatutos. Artigo 25. Di: “A Xunta Directiva estará formada por un Presidente, un vicepresidente, un tesoureiro, un secretario e catro vocais como máximo. Establécense como requisitos para pertencer á Xunta Directiva os seguintes: ser paciente rehabilitado cun ano de antigüidade (socio de número) para os cargos de Presidente, Vicepresidente, Tesoureiro e Secretario, e de seis meses de antigüidade para os vogais, entendendo por paciente rehabilitado aquel que cumpra os requisitos terapéuticos establecidos polo equipo terapéutico da Asociación. Como condición, no caso de que non haxa candidatos con estes requisitos, a Asemblea Xeral poderá elixir, co fin de que non quede vacante a Xunta, a calquera socio rehabilitado, independentemente da súa antigüidade. Ser socio de Agalure. Os cargos que compoñen a Xunta Directiva serán exercidos de forma altruísta, elixiranse pola Asemblea Xeral, e durará un período de tres anos. Os membros da Xunta Directiva poderán recibir unha retribución adecuada pola realización de servizos diferentes ás funcións que lles correspondan como membros do órgano de representación. Para a elección da Xunta Directiva abrirase un prazo de 10 días, o cal finalizará 24 horas antes da celebración da Asemblea Xeral, co fin de realizar a presentación das candidaturas, as cales poderán ser conxuntas, Xunta Directiva completa, ou individuais. Unha vez comprobado pola Xunta Directiva saínte que ditas candidaturas reúnen todos os requisitos establecidos polos presentes Estatutos, serán expostas no taboleiro de anuncios para coñecemento dos socios. Durante a celebración da Asemblea Xeral Extraordinaria procederase á elección dos compoñentes da Xunta Directiva mediante votación, para o que se habilitará a correspondente urna. No caso de que se presentou unha soa candidatura esta quedará proclamada electa.”
Modificarase, se así o aproba a Asemblea e quedará nos seguintes termos: “A Xunta Directiva estará formada por un Presidente, un vicepresidente, un tesoureiro, un secretario e catro vocais como máximo. Establécense como requisitos para pertencer á Xunta Directiva os seguintes: ser paciente rehabilitado cun ano de antigüidade (socio de número) para os cargos de Presidente, Vicepresidente, Tesoureiro e Secretario, e de seis meses de antigüidade para os vogais, entendendo por paciente rehabilitado aquel que cumpra os requisitos terapéuticos establecidos polo equipo terapéutico da Asociación. Como condición, no caso de que non haxa candidatos con estes requisitos, a Asemblea Xeral poderá elixir, co fin de que non quede vacante a Xunta, a calquera socio rehabilitado, independentemente da súa antigüidade. Ser socio de Agalure. Os cargos que compoñen a Xunta Directiva serán exercidos de forma altruísta, elixiranse pola Asemblea Xeral, e durará un período de cinco anos. Os membros da Xunta Directiva poderán recibir unha retribución adecuada pola realización de servizos diferentes ás funcións que lles correspondan como membros do órgano derepresentación. Para a elección da Xunta Directiva abrirase un prazo de 10 días, o cal finalizará 24 horas antes da celebración da Asemblea Xeral, co fin de realizar a presentación das candidaturas, as cales poderán ser conxuntas, Xunta Directiva completa, ou individuais. Unha vez comprobado pola Xunta Directiva saínte que ditas candidaturas reúnen todos os requisitos establecidos polos presentes Estatutos, serán expostas no taboleiro de anuncios para coñecemento dos socios. Durante a celebración da Asemblea Xeral Extraordinaria procederase á elección dos compoñentes da Xunta Directiva mediante votación, para o que se habilitará a correspondente urna. No caso de que se presentou unha soa candidatura esta quedará proclamada electa.”

5. Elección de nova Xunta Directiva, segundo o Art.25 dos estatutos da Entidade que di: “A Xunta Directiva estará formada por un Presidente, un vicepresidente, un tesoureiro, un secretario e catro vocais como máximo. Establécense como requisitos para pertencer á Xunta Directiva os seguintes: ser paciente rehabilitado cun ano de antigüidade (socio de número) para os cargos de Presidente, Vicepresidente, Tesoureiro e Secretario, e de seis meses de antigüidade para os vogais, entendendo por paciente rehabilitado aquel que cumpra os requisitos terapéuticos establecidos polo equipo terapéutico da Asociación. Como condición, no caso de que non haxa candidatos con estes requisitos, a Asemblea Xeral poderá elixir, co fin de que non quede vacante a Xunta, a calquera socio rehabilitado, independentemente da súa antigüidade. Ser socio de Agalure. Os cargos que compoñen a Xunta Directiva serán exercidos de forma altruísta, elixiranse pola Asemblea Xeral, e durará un período de tres anos (cinco en caso de aprobarse o punto anterior). Os membros da Xunta Directiva poderán recibir unha retribución adecuada pola realización de servizos diferentes ás funcións que lles correspondan como membros do órgano de representación. Para a elección da Xunta Directiva abrirase un prazo de 10 días, o cal finalizará 24 horas antes da celebración da Asemblea Xeral, co fin de realizar a presentación das candidaturas, as cales poderán ser conxuntas, Xunta Directiva completa, ou individuais. Unha vez comprobado pola Xunta Directiva saínte que ditas candidaturas reúnen todos os requisitos establecidos polos presentes Estatutos, serán expostas no taboleiro de anuncios para coñecemento dos socios. Durante a celebración da Asemblea Xeral Extraordinaria procederase á elección dos compoñentes da Xunta Directiva mediante votación, para o que se habilitará a correspondente urna. No caso de que se presentou unha soa candidatura esta quedará proclamada electa.”

Dados o tema para tratar, rógolle encarecidamente a súa asistencia á Asemblea. A súa presenza na mesma evitará posteriores comentarios, desacordos e protestas. Se lle é imposible acudir, pode delegar a súa representación noutro socio, por medio do modelo adxunto. Ten que ir acompañado necesariamente dunha fotocopia do seu DNI

Descargar a convocatoria asamblea extraordinaria 2020

CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA

Estimada/o socia/o:

Éme moi grato poñer no seu coñecemento que o próximo día 19 de Xuño celebrarase a ASEMBLEA XERAL ORDINARIA da Asociación AGALURE, ás 19:00 horas, en primeira convocatoria e ás 19:30 horas en segunda convocatoria, no Salón de Terapias do Centro Asistencial da asociación sito en rúa Pasteur,30 Biaxo-15008 A Coruña, co seguinte

ORDE DO DÍA:

1º Lectura e aprobación, se procede, do acta da Asemblea anterior.
2º Balance de Ingresos e gastos de 2019. Memoria de actividades 2019.
3º Presupostos ano 2020 e Programación de actividades.
4º Refrendo da Designación de representante para subvencións de Concello, Deputación e Xunta.
5º Xestións realizadas durante o ano 2019.
6º Rogos e preguntas

Dados os temas para tratar, rógolle encarecidamente a súa asistencia á Asemblea. A súa presenza na mesma evitará posteriores comentarios, desacordos e protestas.
Se lle é imposible acudir, pode delegar a súa representación noutro socio, por medio do modelo adxunto. Ten que ir acompañado necesariamente dunha fotocopia do seu DNI.

Descargar a convocatoria asemblea ordinaria 2020

Agalure prepara unha nova web con máis servizos

No seu afán por reforzar os servizos que presta aos seus usuarios, Agalure está preparando unha mellora dos seus medios dixitais que lle permitirá máis versatilidad na comunicación cos usuarios e coa sociedade en xeral.

Pronto poderán ver as novidades que poñeremos á súa disposición para mellorar a nosa contorna dixital.

A Coruña acolle o XX Congreso FEJAR 2019

FEJAR celebrará na Coruña o seu XX Congreso Nacional os días 27, 28 e 29 de setembro de 2019. O Congreso estará centrado na concienciación e na rehabilitación, pero como outros anos tamén se poñerán sobre a mesa os diversos temas relacionados coa ludopatía e o sector do xogo.

As inscripcións empezaron a nivel interno entre as asociacións nas distintas localidades onde FEJAR ten representación. Para poder asistir, si non se pertence a algunha asociación de FEJAR, habilitarase unha inscripción on-line que podes ver nesta dirección: https://fejar.org/congreso-2019/

Descarga o programa en PDF

 

Obitiuario: Falece Ánxela Franco, deputada provincial responsable de Benestar Social

Na mañá do Domingo día 2, enterámonos de que Dna. Ánxela Franco Pouso, deputada provincial da Deputación da Coruña e responsable da Área de Benestar Social, falecera.

Conmocionados pola túa perda. Sempre tivemos a porta do teu despacho aberta para escoitar as nosas necesidades e inquietudes. Unímonos á dor dos teus, familiares, compeñeir@s da Deputación da Coruña e amizades. Grazas por todo Ánxela, para nós sempre estarás presente.

AGALURE celebra a súa Asemblea Xeral Ordinaria o próximo 14 de xuño

AGALURE celebra o próximo día 14 de Xuño a ASEMBLEA XERAL ORDINARIA da Asociación, ás 19:00 horas, en primeira convocatoria e ás 19:30 horas en segunda convocatoria, no Salón de Terapias do Centro Asistencial da asociación sito en rúa Pasteur,30 Biaxo-15008 A Coruña, co seguinte orde do día:

  • Lectura e aprobación, se procede, do acta da Asemblea anterior.
  • Balance de Ingresos e gastos de 2018. Memoria de actividades 2018.
  • Presupostos ano 2019 e Programación de actividades.
  • Refrendo da Designación de representante para subvencións de Concello, Deputación e Xunta.
  • Xestións realizadas durante o ano 2018.
  •  Rogos e preguntas

DESCARGAR CONVOCATORIA

AGALURE participa na constitución do Consello Local de Saúde

O pazo de María Pita acolleu a constitución do Consello Local da Saúde, un ente de carácter consultivo, que supón un avance na consolidación da Coruña como cidade saudable. Presidido polo alcalde, Xulio Ferreiro, e integrado por distintas entidades do ámbito da saúde (entre elas, Agalure), ten como obxectivo crear un novo espazo de participación e debate no que acordar e impulsar propostas neste ámbito, así como poñer en marcha accións orientadas á mellora da calidade de vida da cidadanía. Impulsado polo goberno local e, en concreto, pola Concellería de Xustiza Social e Coidados, o Consello da Saúde conta neste momento coa adhesión de 28 asociacións e federacións do ámbito socio-sanitario, ademais da representación do goberno local e do resto de formacións con representación na corporación municipal. O rexedor salientou ante os medios que este novo órgano “debe servir como lugar de encontro e de diálogo para o deseño de políticas, especialmente de prevención que é o onde temos máis competencias, pero tamén como foro no que traer discusións sobre temas capitais como, por exemplo, a solución máis acaída para a necesaria ampliación do Chuac ou as súas necesidades actuais “.

Ferreiro tamén destacou o feito de que a iniciativa do Consello Local da Saúde “obtivo unha gran resposta dende o primeiro día por parte das entidades socio-sanitarias da cidade así como polo resto de formacións políticas con representación na corporación”. “Hai asuntos de cidade nos que é necesario que todos rememos do mesmo lado, a saúde é un deles”, apuntou.

Cidade de Coidados

Pola súa banda e durante o acto de constitución, a concelleira de Xustiza Social, Silvia Cameán, salientou que o Consello Local da Saúde é un novo paso dentro da liña de actuación posta en marcha polo goberno local para promover e protexer a saúde o benestar da veciñanza de cara “á consolidación da Coruña como unha Cidade Saudable, unha cidade que coida de todas as persoas que viven nela”. “Neste tempo implementamos unha Renda Social Municipal que permite cubrir as necesidades básicas das persoas, melloramos o plan de prevención de drogodependencias mediante a posta en marcha de novas accións comunitarias como Educación na rúa ou a permuta de sancións a menores por consumo de alcohol por cursos de sensibilización, incrementamos os programas educativos que traballan hábitos saudables e abrimos os patios dos colexios en período non lectivo para fomentar o deporte e outras alternativas saudables”, enumerou. “Fixemos moitas cousas, pero debemos seguir facendo, xa que a nosa cidade necesita que sigamos construíndo ferramentas e facendo camiño. Temos grandes retos, como o forte envellecemento ou a saúde mental e debemos afrontalos dende a coordinación coa rede sanitaria e socio-sanitaria”, indicou, á vez que recordou que o Consello Local da Saúde queda suxeito á incorporación de máis colectivos, se así o solicitasen.

Ademais de representantes do goberno local e do resto de formacións da Corporación, o Consello Local de Saúde quedou constituído coa participación dos sindicatos CCOO, UGT, CIG e CSIF, ademais da Facultade de Ciencias da Saúde e de Fisioterapia da UDC, os colexios oficiais de Fisioterapeutas de Galicia, o de Farmacéuticos,  Médicos, Odontólogos e Estomatólogos da Coruña, Traballo Social e Psicoloxía de Galicia, Cruz Vermella, Asociación de Bulimia e Anorexia da Coruña, Asociación de Axuda a Familiares de Drogodependentes, Asociación de Nenos con Déficit de Atención e Hiperactividade, Asociación Cidadá de Loita contra a Droga, Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas, Asociación Parkinson Galicia, Asociación Galega de  Fibrosis Quística, Asociación Coruñesa de Epilepsia, Asociación Pro Enfermos Mentais da Coruña, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, Liga Reumatolóxica Galega, Agalure, Asociación Coruñesa de Fibromialxia e Fatiga Crónica e Sos Sanidade Pública.

Agalure abre no Ventorrillo o seu novo centro asistencial para loitar contra as ludopatías

A Asociación Agalure acaba de inaugurar unha nova sé na rúa Pasteur, fronte ao centro de especialidades de O Ventorrillo, na que desenvolve o seu programa de actividades de prevención e tratamento das ludopatías e outras adicciones comportamentais, como internet, as novas tecnoloxías ou as compras compulsivas.

A entidade expuxo fai ano e medio a necesidade de contar con novas instalacións para realizar o seu labor asistencial. Fíxoo no transcurso do programa A Radio Conta, realizado conjuntamente por todas as emisoras radiofónicas da cidade. Tras varios meses de intensas xestións, Agalure conseguiu obter este novo local no barrio do Ventorillo, que se converterá en punto de atención único para afectados por ludopatía e outros trastornos.

Nesta sé, a asociación desenvolve varios tipos de terapias. “Hai grupales, individuais e familiares. Todas dirixidas por un psicólogo especializado que marca o tratamento dependendo da persoa”, detalla o seu presidente, Francisco Gil, que en declaracións ao diario La Opinión de A Coruña asegura que “hai unha base común” pero cada enfermo “necesita” o seu propio programa.

A entidade, que abarca a área das provincias da Coruña e Lugo, conta actualmente con 400 usuarios, e non só ofrece apoio a rehabilitados e enfermos en tratamento senón tamén aos seus familiares. “É unha enfermidade que afecta a toda a contorna”, expón Gil.

Os membros de Agalure móstranse “alarmados” polo crecemento do número de afectados pola ludopatía e polas idades dos mesmos. “Con respecto ao ano pasado, houbo un incremento do 35%. Ata nos ten contactado un preso dun cárcere de Ourense pedíndonos axuda”, comenta Gil, ao que lle preocupa que os menores xa están en contacto con este tipo de adicciones sen sustancia. Segundo os datos da asociación, o 34% das persoas diagnosticadas en 2017 comezou a xogar antes dos 18 anos. “É moi chocante porque en teoría iso está prohibido”, apunta.

Esta tendencia provocou un cambio importante na media de idade dos ludópatas. “Fai uns anos, a media era de 50 anos. Agora é de 37,26 anos”, desvela Francisco Gil. Ademais, a idade media de inicio no xogo perigoso sitúase nos 20,22 anos. Estes datos fixeron que Agalure desenvolva charlas e talleres en colexios da Coruña, Culleredo e As Pontes. “Ata xuño, cando acabe o curso, non teremos datos concretos pero estamos vendo que a maioría dos alumnos de 4º diso xa tivo contacto con algún tipo de xogo”, explica, e engade: “Se cadra non apostas pero si xogos adictivos”.

Das adicciones que se tratan en Agalure, as máis comúns están relacionadas coas apostas deportivas. “Tratamos, sobre todos, a adictos aos xogos online e aos terminales de xogos que hai nas casas de apostas”, explica. Tamén están tratando actualmente casos de “adicción á Bolsa”. Con todo, non todo está relacionado co diñeiro. “Atendemos, por exemplo, a cleptómanos pero tamén a adictos ao gimnasio porque si non hai un control sobre a actuación, existe un problema”, declara.

AGALURE celebra unha asemblea xeral ordinaria o próximo día 13 de abril

O próximo día 13 de Abril celebrarase a ASEMBLEA XERAL ORDINARIA da Asociación AGALURE, ás 19:15 horas, en primeira convocatoria e ás 19:45 horas en segunda convocatoria, no Salón de Actos do Centro Municipal de Participación Cidadá do Birloque, sito na mesma dirección que os locais desta Asociación co seguinte

ORDE DO DÍA:
1º Lectura e aprobación, se procede, do acta da Asemblea anterior.
2º Balance de Ingresos e gastos de 2017. Memoria de actividades 2017.
3º Presupostos ano 2018 e Programación de actividades.
4º Designación de representante para subvencións de Concello, Deputación e Xunta.
4º Xestións realizadas durante o ano 2017.
5º Rogos e preguntas.

Carta da convocatoria e delegación do voto.

Descargar aquí.