DOCUMENTOS DE AGALURE

Estatutos e Regulamento de Réxime Interno

Ver

MAIS DOCUMENTACIÓN

1.- Paradoxos da Sorte: “Quen persegue a sorte faia correr diante de si” (que se traduciría tamén por: “dá mala sorte perseguir a sorte ou presumir de sorte.”)

2.- Paradoxo do Risco Engadido: “Quen se sabe protexido do risco reduce os seus esforzos de prudencia ou protección.”

3.- Paradoxo do Mentireiro. “O que estou a dicir é falso.”

4.- Paradoxo de Allais: “Mentres a xente prefire a certeza á incerteza, o ludópata inviste a selección.”

5.- Paradoxo da Huída: “Ante a evidencia das perdas, o ludópata opta polo máis difícil aínda: fuxir cara adiante, aumentando o risco.”

6.- Paradoxo do Filtro: “Ante os recordos, dáse prioridade exclusiva aos que gustan e non aos que desbasten, o que lle lanza máis ao xogo.”

7.- Paradoxo do Dobre Xogo: “Ante a perda nun xogo, o ludópata recorre a outro para aliviarse, aínda que ao final duplique as perdas.”

8.- Paradoxo de San Petersburgo: “O ludópata inviste no xogo máis cantidade e tempo do que ditan o sentido común e cálculo, dando tamén as costas a este paradoxo.”

9.- Paradoxo dos Iguais: “Ante a presenza de iguais, predomina no ludópata, sobre o seu sentimento de alivio polo efecto de complicidade que leva, o rexeitamento como potenciais competidores e usurpadores da súa fortuna.”

10.-Paradoxo de Transvasamento: “Que ninguén busque a alma do ludópata na súa contorna familiar, porque a trasladou ás súas máquinas do azar” (animismo versus deshumanización).

11.-Paradoxo da Abxección: “O sentimento de perdelo todo, de desesperación, fai ao ludópata darse un audaz auto-destrución (“de perdidos ao río”).

12.- Paradoxo da Soberbia fronte ao Castigo: “mentres para a xente o castigo da perda ou a vergoña pública resulta disuasorio, no ludópata é incentivador.”

13.- Paradoxo da Soidade: “a pretensión va de integración social exitosa do ludópata vese decepcionada por unha crecente, cruel e impenitente soidade.”

14.- Paradoxo da Regresión: “como toda a enerxía atencional lévalla o xogo, o resto das obrigacións queda desactivado no cerebro, regresando a etapas primordiais do desenvolvemento persoal onde non hai nin obrigacións nin intereses culturais perturbadores alleos.”

15.- Paradoxo do Eterno Presente: “o ludópata xoga co tempo como tamén o tempo xoga co. Mentres o ludópata exclúe da súa conciencia o pasado e desenténdese do futuro, como mecanismo de evasión o eterno presente no que se instala lle bambolea entre o pracer e o exterminio.” CONTINUARÁ

MANUAL DO LUDÓPATA

Que é a autoprohibición?
Unha das medidas que pode tomar unha persoa que recoñece a súa adicción ao xogo, é a solicitude de incorporación ao Rexistro de Interdicciones do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Unha vez aprobada esta solicitude, é a propia administración e as empresas as que impedirán o acceso ás salas físicas ou portais na internet onde leve a cabo o xogo.

Para que serve?
A autoprohibición por si soa, non soluciona o problema de ludopatía, pero axuda ás persoas que xa están en tratamento, para que no suposto dunha recaída, póidaselles disuadir, ademais de contribuír ao paciente para crear mais conciencia do problema que ten. Se unha vez recoñecido o problema de adicción ao xogo, non podemos confiar na forza de vontade, e ante a inexistencia desta última, teremos que utilizar todas as estratexias que desde a nosa contorna facilítennos a intencion de non repetir a conduta de xogo.

Como se solicita a autoprohibición?
Para solicitar a autoprohibición, ten que ser o paciente mediante o enchemento do impreso (descargar impreso), e achegan fotocopia compulsada do D.N.I. enviarao:
Subdirector Xeral de Xestión do Xogo.

c\ Atocha nº 3

28012- Madrid

Madrid.

Esta solicitude poderase facer tamén efectiva, en calquera Comisaría de Policía ou Cuartel da Garda Civil do territorio nacional.

FORMULARIO DE AUTOPROHIBICIÓN

DESCARGAR